Hướng dẫn thủ tục giải quyết khiếu nại bảo hiểm xe cơ giới 1/ Người được bảo hiểm: –    Khi có tai nạn thông báo ngay bằng ĐIỆN THOẠI cho Công ty Bảo hiểm theo số điện thoại ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bằng FAX (Theo Mẫu tờ khai tai nạn xe cơ giới số 01-MV). –     Báo Công an lập biên bản hiện trường (trong trường hợp cần thiết). –    Thống nhất với công ty bảo hiểm trong việc đưa ra và áp dụng các biện pháp hạn chế, khắc phục tổn thất tạm thời (trong trường hợp cần thiết) –     Có trách nhiệm tự bảo quản tài sản, Chi tiết >>