Công ty bảo hiểm SVIC –   Bảo hiểm vật chất xe cơ giới: Là loại hình Bảo hiểm cho những thiệt hại vật chất xe xảy ra do những tai nạn bất ngờ ngoài mong muốn, ngoài sự kiểm soát của chủ xe, lái xe –   Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ 3: Là loại hình Bảo hiểm cho thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản do xe cơ giới gây ra đối với bên thứ ba –   Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với hành khách Chi tiết >>