Công Ty Cổ Phần Bảo hiểm Phú Hưng (PAC) Bảo hiểm xe cơ giới cung cấp nhiều lựa chon nhằm bảo vệ người được bảo hiểm trước những rủi ro khi sử dụng và quản lý chiếc xe được bảo hiểm, bao gồm: bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, thiệt hại vật chất xe, trách nhiệm dân sự đối với hàng hoá vận chuyển trên xe, tai nạn đối với tài/ phụ xe và hành khách. Phần I: Bảo hiểm bắt buộc trách nhiện dân sự của chủ xe cơ giới. Đối tượng bảo hiểm: Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trong Chi tiết >>